Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi).
luật thống kê sửa đổi
(TBTCO) - Về quy định việc cơ quan thống kê Trung ương có trách nhiệm thẩm định hệ thống chỉ tiêu thống kê của bộ, ngành; thẩm định phân loại thống kê ngành, lĩnh vực; thẩm định phương án điều tra thống kê..., đa số ý kiến nhất trí với dự thảo Luật.