Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Dự thảo thông tư sửa đổi Thông tư 219/2013/TT-BTC
thue gia tri gia tang
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành công văn số 13693/BTC-CST về việc lấy ý kiến vào dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 219/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT).