Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 13
Kinh tế Việt Nam nhìn lại
(TBTCVN) - 2 trong số 3 điểm mới nổi bật trong chủ đề Đại hội XIII so với Đại hội XII là xác định rõ hơn khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và xác định mục tiêu đến giữa thế kỷ XXI, Việt Nam trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.