Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa dự toán ngân sách năm 2021
tiền
(TBTCO) - Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến, chuẩn bị trình Chính phủ trình Quốc hội. Theo đó, dự toán thu ngân sách năm 2021 là khoảng hơn 1,3 triệu tỷ đồng. Số thu này tăng tăng 1,5% so với ước thực hiện năm 2020, nhưng giảm 11,1% so với dự toán năm 2020.
dự án
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 71/2020/TT-BTC, theo đó, các bộ, ngành, địa phương phải đánh giá tình hình thực hiện chi đầu tư phát triển năm 2020 và 5 năm giai đoạn 2016 - 2020.
tiền
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 71/2020/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2021 - 2023. Trong đó, năm 2021 thu nội địa phấn đấu tăng tối thiểu 9 - 11% so với đánh giá ước thực hiện năm 2020.