Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đưa trục lợi bảo hiểm vào Luật hình sự
tội phạm hóa trục lợi bảo hiểm
(TBTCO) - Nếu trục lợi bảo hiểm tiếp tục gia tăng, không ngăn chặn được sẽ dẫn đến tình trạng nhiều doanh nghiệp bảo hiểm mất khả năng thanh toán, không giải quyết bồi thường hoặc chi trả quyền lợi bảo hiểm cho hàng chục triệu khách hàng tham gia bảo hiểm chân chính.