Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa dùng hàng của nhau
vinatex
(TBTCO) - Sau 2 năm thực hiện thỏa thuận, nhiều hợp đồng đã được ký kết với tổng giá trị xấp xỉ 71.000 tỷ đồng, góp phần giảm tình trạng tồn kho. Nếu trước khi thỏa thuận được ký kết, lượng tồn kho hàng hóa của nhiều DN vẫn còn khá cao thì đến nay, các chỉ số tồn kho đã giảm đáng kể.