Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa được cải thiện
PMI
(TBTCO) - Các điều kiện kinh doanh của ngành sản xuất Việt Nam trong tháng 2 tiếp tục có sự cải thiện khi sản lượng, số lượng đơn đặt hàng mới và việc làm tiếp tục tăng. Đây là nhận định từ báo cáo Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) của HSBC công bố ngày 3/3.