Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa FDG
(TBTCO) - Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM (HSX) vừa cho biết, Cty CP Docimexco (MCK FDG) có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc do lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2013 âm 116,06 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm 147,16 tỷ đồng, vượt quá vốn điều lệ thực góp là 132 tỷ đồng.
(TBTCO) - Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM (HSX) vừa cho biết Cty CP Docimexco (MCK FDG) có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc do lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2013 âm tới 95,73%/vốn điều lệ.
(TBTCO) - Công ty cổ phần Docimexco (MCK FDG) vừa bị Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSX) nhắc nhở do chậm nộp công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán 2013.
(TBTCO) - Cổ phiếu FDG của Công ty cổ phần Docimexco bị đưa vào diện cảnh báo bởi công ty này liên tục vi phạm các quy định về công bố thông tin và đã bị HSX nhắc nhở nhiều lần.
(TBTCO) - Cty CP Docimexco (MCK FDG) vừa bị Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HSX) nhắc nhở lần thứ ba do chậm nộp báo cáo soát xét bán niên năm 2013.
(TBTCO) - Công ty cổ phần Địa ốc Đất xanh (FDG) vừa bị Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSX) nhắc nhở do chậm nộp công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị.
(TBTCO) - Cty CP Docimexco (MCKFDG) vừa bị Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HSX) nhắc nhở lần thứ hai do chậm nộp báo cáo soát xét bán niên năm 2013.