Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa FDInội địa
alt
(TBTCO) - Việt Nam cần nâng cao chất lượng dòng vốn FDI và tăng cường các mối liên kết giữa DN FDI - nội địa nhằm tạo ra giá trị nội tại để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.