Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa găm giữ USD
tăng tỷ giá
(TBTCO) - Với một quốc gia mà nền kinh tế có định hướng xuất khẩu như Việt Nam, đồng nội tệ giảm sẽ có tác động hai chiều đến các nhóm ngành trong nền kinh tế Nhóm hưởng lợi và nhóm bị ảnh hưởng tiêu cực.