Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa gần 92 tỷ
(TBTCO) -Đây là kinh phí thuộc dự toán ngân sách năm 2014 Bộ Tài chính trình Chính phủ (công văn 15216/BTC-NSNN), trình Quốc hội bố trí hỗ trợ tỉnh Hà Giang để thực hiện Chương trình bảo vệ phát triển rừng.