Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giá trị sản xuất kinh doanh
Xay dung
(TBTCO) - Giá trị sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành xây dựng tháng 10 ước đạt 11.885 tỷ đồng, 10 tháng năm 2014 ước đạt 120.959,2 tỷ đồng, bằng 86,5% so với kế hoạch năm 2014, bằng 104,4% so với cùng kỳ năm 2013.
bất động sản
(TBTCO) - Giá trị sản xuất kinh doanh tháng 1/2014 của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng ước đạt 10.454,5 tỷ đồng, bằng 7,4% so với kế hoạch năm 2014 và bằng 90,5% so với cùng kỳ năm 2013.