Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giai đoạn 20112020
CN
(TBTCO) - Giai đoạn 2011-2020, cơ cấu các ngành công nghiệp chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành khai khoáng, tăng nhanh tỷ trọng ngành chế biến, chế tạo.
chiến lược
(TBTCO) - Thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011- 2020, môi trường đầu tư kinh doanh Việt Nam chuyển biến rõ nét. Vị trí xếp hạng môi trường kinh doanh toàn cầu của nước ta được cải thiện đáng kể.
xuat khau
(TBTCO) - Thống kê của Bộ Công thương cho thấy, tăng trưởng xuất khẩu giai đoạn 2015 - 2019 đạt trung bình 12%/năm, cao hơn mục tiêu 10% do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đề ra.
chi cục thuế tp. vinh
(TBTCO) - Thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Tổng cục Thuế đã rà soát, có nhiều cải cách cả về thể chế chính sách, đến việc đơn giản hoá nhiều thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.
cục thuế gia lai
(TBTCO) - Năm 2018, ngành Thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính thông qua việc cải cách thể chế, cắt giảm thủ tục, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế.
nợ công
(TBTCO) - Bộ Tài chính cho biết, đỉnh nợ công rơi vào năm 2015 - 2016. Từ năm 2017 sẽ giảm dần cho đến 2020 nhưng vẫn đảm bảo nhu cầu vay nợ cho đầu tư và phát triển trong tương lai.