Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giải ngân vốn chậm
dự án
(TBTCO) - Trong báo cáo mới đây, Bộ Tài chính đã đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và cơ quan liên quan rà soát kế hoạch vốn năm 2018, điều chỉnh hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép điều chỉnh vốn giữa các dự án có vốn nước ngoài giải ngân chậm và dự án có nhu cầu.
đầu tư công
(TBTCO) - Mặc dù tiến độ giải ngân vốn đầu tư công được cải thiện, song vẫn còn đơn vị gần như chưa giải ngân. Bộ Tài chính đề nghị những đơn vị giải ngân rất thấp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trường hợp không giải ngân được đề nghị giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất điều chuyển vốn cho dự án khác.