Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giải quyết khó khăn ngư dân
(TBTCO) - Số tiền này được NSTW bố trí trong 10 năm từ (2004- 2013 ), nhằm hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng cho các huyện, xã đảo kết hợp đáp ứng nhu cầu dân sinh... Riêng năm 2013, NSTW đã bố trí 660 tỷ đồng cho nhiệm vụ này.