Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Giảm 3 chi cục thuế sau hợp nhất
chi cục thuế huyện mỹ lộc
(TBTCO) - Thực hiện Quyết định số 1879/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc thực hiện hợp nhất các chi cục thuế thành chi cục thuế khu vực, theo đó Cục Thuế Nam Định sẽ thực hiện hợp nhất 6 chi cục thuế thành 3 chi cục thuế khu vực, giảm 3 chi cục thuế.