Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Giám đốc Văn phòng Đề án 844
Hội thảo “Bàn giải pháp thu hút nguồn lực trong nước và quốc tế cho khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam”
(TBTCVN) - Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 (Đề án 844) ra đời đã thúc đẩy hoàn thiện môi trường pháp lý, nâng cao năng lực cho các chủ thể trong hệ sinh thái.