Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giảm thời gian xét hố sơ thoái vốn
ong vu bang
(TBTCO) - Chủ tịch UBCKNN Vũ Bằng cho biết, Bộ Tài chính, UBCKNN đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc giảm thiểu các thủ tục hành chính trong việc xem xét các thủ tục, hồ sơ về thoái vốn và cổ phần hóa…