Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước
thông quan hàng hóa
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa yêu cầu các cục hải quan địa phương thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Tài chính tại công văn 13611/BTC-TCHQ ngày 26/9/2014, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp và giảm thủ tục hành chính trong quá trình thông quan hàng hóa.