Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa góp vào doanh nghiệp
góp vốn
(TBTCO) - Không tính vào thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn đối với lợi tức của doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ.