Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hà nam quyết tâm kéo giảm nợ thuế
hà nam công khai doanh nghiệp nợ thuế
(TBTCO) - Để đôn đốc thu nộp đầy đủ các khoản tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước, Cục Thuế Hà Nam vừa thực hiện công khai thông tin 137 doanh nghiệp (DN) và 1 hộ kinh doanh nợ trên 142,6 tỷ đồng tiền thuế.