Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Hà Nội triển khai công khai thông tin hộ khoán: Góp phần nâng cao tính minh bạch trong quản lý thuế
Công khai hộ khoán
(TBTCO) - Hà Nội là một trong những địa phương đi đầu trong công tác triển khai thông tin công khai hộ khoán trên toàn địa bàn thành phố. Công tác công khai này nhận được nhiều sự đồng thuận của các cấp ngành, các hộ, cá nhân kinh doanh, góp phần nâng cao tính minh bạch trong quản lý thuế...