Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hệ thống giao cắt
(TBTCO) - Đây là tổng nguồn vốn dự kiến (bao gồm chi phí xây dựng, giải phóng mặt bằng, chi phí khác và dự phòng) để đầu tư xây dựng hệ thống giao cắt giữa đường sắt với đường bộ trên mạng đường sắt Việt Nam mới được Bộ Giao thông vận tải phê duyêt.