Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hệ thống giáo dục chuyên nghiệp
luật giáo dục nghề nghiệp
(TBTCO) - Chiều 27/11/2014, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Giáo dục nghề nghiệp gồm 8 chương, 79 điều, với 274/412 Đại biểu (ĐB) QH bấm nút thông qua, chỉ đạt 55,13%. Trong khi đó, có tới 125 ĐBQH không tán thành, 13 người không biểu quyết.