Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hệ thống luật tư
diễn đàn lấy ý kiến thanh niên
(TBTCO) - Sáng 21/3, hơn 200 sinh viên trên địa bàn Thủ đô đã tham gia Diễn đàn phổ biến, lấy ý kiến thanh niên về Bộ Luật dân sự (sửa đổi), do Bộ Tư pháp, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam phối hợp tổ chức.