Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Miễn thuế TNDN khoản lãi từ tiền cho vay của JFC và JBIC
(TBTCO) - Lãi từ tiền cho vay phát sinh tại Việt Nam và trả cho các khoản vay của JFC và JBIC sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định tại Điều 11, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Nhật Bản.