Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Hiệu quả tích cực từ thanh kiểm tra
cục thuế nam định
(TBTCO) - Năm 2019, Cục Thuế Nam Định được giao nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra thuế 784 doanh nghiệp (DN). Đến nay, đơn vị đã thực hiện được 25 cuộc thanh tra, bằng 46% kế hoạch; thực hiện kiểm tra 376 cuộc, đạt 52% kế hoạch. Qua thanh kiểm tra, đơn vị ra quyết định truy thu, xử phạt gần 35 tỷ đồng.
ứng dụng công nghệ thông tin vào thanh tra thuế
(TBTCO) - Đại diện Cục Thuế Thanh Hóa cho biết, đến 20/7/2019, đơn vị đã thực hiện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế 249 cuộc; thanh tra tại trụ sở người nộp thuế 73 doanh nghiệp. Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, đơn vị đã thực hiện truy thu, truy hoàn, xử phạt trên 156,3 tỷ đồng.
quang ngai
(TBTCO) - Đại diện Cục Thuế Quảng Ngãi cho biết, 5 tháng đầu năm, qua công tác thanh tra, kiểm tra thuế, cơ quan thuế đã xử lý truy thu và phạt trên 20 tỷ đồng; giảm khấu trừ 3,6 tỷ đồng; giảm lỗ trên 13 tỷ đồng. Đã đôn đốc thu nộp ngân sách 16,5 tỷ đồng, đạt 81,4% số truy thu.