Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hỗ trợ giảm nghèo bền vững
các huyện nghèo
(TBTCO) - Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, chưa xem xét bổ sung tiếp các huyện hưởng cơ chế theo Nghị quyết 30a.