Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hỗ trợ học sinh bán trú và dân tộc bán trú
hsinh dtoc
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ hoàn trả ngân sách trung ương 16,58 tỷ đồng- số kinh phí đã tạm ứng thực hiện Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú.