Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hỗ trợ người trồng lúa
lua1
(TBTCO) - Đây là đề nghị của Bộ Tài chính trong công văn trả lời Bộ NN&PTNN về việc hỗ trợ người sản xuất lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP (Nghị định số 42) về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.