Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hòa giải viên
Ảnh minh họa
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022”.