Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hoa hồng bảo hiểm
chính sách tài chính mới
(TBTCO) - Hoa hồng bảo hiểm phi nhân thọ năm đầu tối đa là 40%; Bãi bỏ quy định về điều kiện kỹ thuật máy trò chơi điện tử có thưởng; Bổ sung quy định hướng dẫn hành nghề đại lý thuế; Sửa quy định sử dụng tờ khai hải quan... là một số chính sách tài chính mới, có hiệu lực trong tháng 7/2017.
đại lý bảo hiểm
(TBTCO) - DN bảo hiểm nhân thọ thực hiện chi trả hoa hồng bảo hiểm cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo thỏa thuận tại hợp đồng đại lý bảo hiểm, nhưng không được vượt quá mức quy định của pháp luật hiện hành về hoa hồng bảo hiểm.