Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Hoa Kì
xnk
(TBTCO) - Theo số liệu của Tổng Cục thống kê, nhập siêu 8 tháng đầu năm là 3,6 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu là 13 tỷ USD, còn khu vực FDI lại xuất siêu được 9,4 tỷ USD...