Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hoãn chuyến bay
jestar pacific
(TBTCO) - Jetstar Pacific cho biết, hành khách của 3 chuyến bay BL570, BL571 và BL538 được Jetstar Pacific chuyển đổi miễn phí sang chuyến bay của ngày hôm sau.