Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hoạt động bưu chính
Buu chinh
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động và lệ phí cấp giấy phép trong hoạt động bưu chính.