Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hoạt động tài chính
giao dịch điện tử
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 165/2018/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.
tien
(TBTCVN) - Nâng cao năng lực quản trị (NLQT) và minh bạch hoạt động tài chính (MBHĐTC) là hướng đi giúp doanh nghiệp (DN) tăng cường khả năng tiếp cận tín dụng thành công. Đồng thời, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho cả tổ chức tín dụng (TCTD) và DN, giảm rủi ro cho TCTD và nền kinh tế…
CHỮ KÝ SỐ
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 156/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/2/2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính; theo đó, sửa đổi, bổ sung Điều 14 quy định về sử dụng chữ ký số.
Giay bac Viet Nam
(TBTCO) - Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời ngày 2/9/1945 với bản Tuyên ngôn Độc lập bất hủ do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trước toàn thể quốc dân đồng bào và toàn thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử của dân tộc ta.