Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hoda việt nam
(TBTCO) - Cách định nghĩa về nội địa hóa như hiện nay đối ngành công nghiệp ô tô được coi là chưa sát với thực tế, chưa tạo được động lực cho ngành công nghiệp ô tô phát triển.