Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Hội nghị bàn tròn trong lĩnh vực bảo hiểm
Phùng Ngọc Khánh
(TBTCO) - Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị bàn tròn về kinh doanh bảo hiểm trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Hoa Kỳ. Đồng thời dự kiến phát hành lần đầu tiên 6.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 20 năm cho các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) nhân thọ tại Việt Nam.