Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hội nghị ngành công thương
nganh cong thuong
(TBTCO) - Sau 30 năm đổi mới, ngành Công thương vẫn khẳng định là ngành mũi nhọn, giữ vững vai trò động lực tăng trưởng và đáp ứng kịp thời cho sự phát triển của kinh tế đất nước.
nganh cong thuong
(TBTCO) - Dù đạt được những kết quả nhất định nhưng năm 2014, ngành Công Thương vẫn còn nhiều yếu kém như Tồn kho cao, công nghiệp hỗ trợ chưa phát triển, thị trường nội địa phát triển chưa đồng đều, điều hành thị trường còn lúng túng, công tác mở rộng thị trường còn hạn chế..