Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hội nghị tổng kết 2014
scic
(TBTCO) - SCIC đang có mức doanh thu, lợi nhuận, tổng tài sản, vốn chủ sở hữu tăng trưởng với tốc độ khá qua các năm. Hiện tại, SCIC đạt tổng tài sản đạt khoảng 69.000 tỷ đồng, tăng 13 lần so với thời điểm thành lập năm 2006; vốn chủ sở hữu đạt hơn 31.000 tỷ đồng, tăng hơn 9 lần so với năm 2006.