Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hội nhập số trong ASEAN
thương mại điện tử
(TBTCO) - Sẽ xây dựng Bộ quy tắc hướng dẫn về trách nhiệm của các sàn giao dịch thương mại điện tử, nhằm tạo ra môi trường thuận lợi cho sự phát triển nền tảng thương mại điện tử, mở ra cơ hội cho thương mại điện tử xuyên biên giới và nâng cao niềm tin của người tiêu dùng trong khu vực.