Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Hội thảo “Vai trò doanh nghiệp trong nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong hội nhập quốc tế
Doanh_nghiep
(TBTCO) - Sức cạnh tranh của các doanh nghiệp là một trong những nhân tố quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia trong hội nhập quốc tế. Bởi vậy, doanh nghiệp cần phát huy mạnh mẽ vai trò là "lực đẩy" năng lực cạnh tranh quốc gia.