Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hợp nhất chi cục thuế huyện thành chi cục thuế khu vực
bộ tài chính
(TBTCO) - Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, từ ngày 1/1/2018 đến nay, qua rà soát, sắp xếp tinh gọn bộ máy hành chính, toàn ngành Tài chính đã cắt giảm được 2.985 đầu mối đơn vị hành chính, qua đó giảm trên 2.044 vị trí chức vụ lãnh đạo các cấp.
chi cục thuế khu vực thanh oai - chương mỹ
(TBTCO) - Theo kế hoạch đã được Bộ Tài chính phê duyệt, đến hết năm 2020 số chi cục thuế giảm từ 711 chi cục còn 420 chi cục thuế. Tuy nhiên, Tổng cục Thuế cho biết, đến hết tháng 2/2020, số chi cục thuế giảm còn 415 chi cục thuế, về đích trước 10 tháng so với kế hoạch.
chi cục thuế khu vực uông bí quảng yên
(TBTCO) - Chỉ đạo về công tác thuế trong năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã yêu cầu, cùng với việc sắp xếp lại bộ máy, Tổng cục Thuế cần rà soát và tinh giảm biên chế theo tinh thần Nghị quyết 18/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
chi cục thuế khu vực uông bí quảng yên
(TBTCO) - Thông tin từ Tổng cục Thuế cho biết Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã phê duyệt đề án hợp nhất các chi cục thuế cấp huyện thành chi cục thuế khu vực đối với 32 cục thuế. Như vậy, đã có 58 cục thuế triển khai hợp nhất chi cục thuế huyện thành chi cục thuế khu vực.
Cục Thuế Điện Biên
(TBTCO) - Sau khi Tổng cục Thuế công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hợp nhất chi cục thuế cấp huyện thành chi cục thuế khu vực (CCTKV), Cục Thuế Điện Biên đã thực hiện sáp nhập 4 chi cục thuế huyện thành 2 CCTKV. Đến nay, các đơn vị này đã hoạt động ổn định.