Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Hướng dẫn cách xác định thời gian để tính tiền nộp chậm thi hành quyết định xử phạt
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 105/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 105/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/ 2013 quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính.