Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hướng dẫn Luật số 32/2013/QH13
bộ tài chính, thuế
(TBTCO) - Doanh nghiệp có dự án đầu tư vào địa bàn được chuyển đổi thành địa bàn ưu đãi thuế sau ngày 1/1/2015 sẽ được hưởng ưu đãi thuế cho thời gian còn lại kể từ khi chuyển đổi.