Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hướng dẫn thanh toán vốn
vốn TPCP
(TBTCO) - Đây là hướng dẫn mới của Bộ Tài chính về kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ (TPCP) kế hoạch năm 2012, 2013, 2014.
CTMTQG
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có công văn số 9955/BTC- ĐT hướng dẫn các cơ quan trung ương và địa phương thanh toán vốn các dự án khởi công mới thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG).
công trình vốn TPCP
(TBTCO) - Đây là một trong những quy định tại công văn số 5167/BTC- ĐT vừa được Bộ Tài chính ban hành ngày 22/4/2014, hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư từ kế hoạch năm 2014.