Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư năm 2014
công trình vốn TPCP
(TBTCO) - Đây là một trong những quy định tại công văn số 5167/BTC- ĐT vừa được Bộ Tài chính ban hành ngày 22/4/2014, hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư từ kế hoạch năm 2014.