Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa HVX
(TBTCO) - Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân (MCK HVX) vừa bị Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSX) nhắc nhở do chậm nộp công bố thông tin thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
(TBTCO) - Theo đó, CtyCP Xi măng Vicem Hải Vân (HVX) sẽ được phát hành ra công chúng hơn 21,4 triệu cổ phiếu, tương đương với tổng giá trị phát hành hơn 214 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu.