Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa KBNN từ chối thanh toán
KBNN
(TBTCO) - Thông tin từ Kho bạc Nhà nước (KBNN), trong 7 tháng qua, toàn hệ thống đã từ chối thanh toán 18,1 tỷ đồng của khoảng 6.579 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định.
KBNN ĐB
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, trong 6 tháng đầu năm, toàn hệ thống từ chối thanh toán 30,9 tỷ đồng vốn ngân sách. Trong đó có 20 tỷ đồng thuộc nguồn vốn đầu tư; 10,9 tỷ đồng thuộc nguồn vốn chi thường xuyên.
KBNN
(TBTCO) - Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, dự kiến đến hết tháng 5, số vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2018 giải ngân qua KBNN đạt 22,7% kế hoạch, tương đương với 84.188,5 tỷ đồng.
KBNN
(TBTCO) - Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, tính đến ngày 30/11/2017, qua công tác kiểm soát chi, toàn hệ thống đã từ chối thanh toán 114 tỷ đồng của chi thường xuyên và chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB).
Giao dịch KB
(TBTCO) - Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, trong 9 tháng qua, toàn hệ thống đã từ chối thanh toán 52 tỷ đồng, cả trong chi thường xuyên và chi đầu tư từ ngân sách nhà nước (NSNN).
KBNN Sơn La
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa có báo cáo về tình hình thanh toán vốn NSNN. Theo đó, trong 5 tháng đầu năm, toàn hệ thống KBNN đã từ chối thanh toán 23,1 tỷ đồng cả trong lĩnh vực chi thường xuyên và chi đầu tư.
KBNN SL
(TBTCO) - 13,1 tỷ đồng là số tiền mà Kho bạc Nhà nước (KBNN) từ chối thanh toán thông qua công tác kiểm soát chi thường xuyên và thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB).
KBNN
(TBTCO) - Tính đến ngày 31/12/2016, toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã từ chối thanh toán cả trong chi thường xuyên và chi đầu tư xây dựng cơ bản là 178 tỷ đồng.
KBNN từ chối thanh toán, vốn đầu tư
(TBTCO) - Trong 7 tháng đầu năm, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã từ chối thanh toán chi đầu tư xây dựng cơ bản, với số tiền 23 tỷ đồng.