Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Kế hoạch số 09-KH/BCĐ
chuc danh lãnh đạo
(TBTCO) - Ban Chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XV) vừa ban hành Kế hoạch số 09-KH/BCĐ, triển khai công tác năm 2015 của Ban Chỉ đạo về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giai đoạn 2011-2015”.